Биохемиска Лабораторија

Почетоците на Биохемиската лабораторија  датираат од далечната 1945 година од минатиот век. Дејноска и е лабораториска дијагностика . За таа цел се изведуваат бројни лабораториски иследувања на ткивни течности како што се крв, мокрача и измет се со цел за соодветно лечење на пациентите. Во оквирот на биохемиската лабораторија се изведуваат рутински и специфични анализи како што се:


Хематологија

 1. Седиментација,
 2. Комплет крвна слика со 18 параметри

Преглед на мокрача

 1. Комплетен квалитативен преглед и седимент под микроскоп
 2. Квантитативно се прегледува К, Na, Ca, P, Гликемија, уреа, креатинин, клирекс, протеини.

Биохемиски Анализи
Метаболизам на шеќери

 1. Гликоза,
 2. Орален тест со оптеретување со гликоза ( ГГТ ),
 3. и HbA1C на анализатор DS5

Протеински статус

 1. Вкупни протеини,
 2. Албумини,
 3. Глобумини,
 4. Фибриноген,
 5. Вкупен директен и индиректен билирубин.

Липопротеински статус

 1. Холестерол,
 2. ХДЛ,
 3. ЛДЛ,
 4. Триглицериди

Ензиматски статус

 1. Алкална и кисела фосфтаза,
 2. АЛТ,
 3. AСТ,
 4. ЦПК,
 5. ЦК-МБ,
 6. ЛДХ,
 7. ГГТ,
 8. Алфаамилза,
 9. Липаза

Имунолошки статус

 1. Натриум,
 2. Калциум,
 3. Калиум,
 4. Фосфор,
 5. Железо,
 6. ТИБЦ,
 7. УИБЦ

Деградациони статус

 1. Уреа ( во серум и урина ),
 2. Креатинин ( во серум и урина ),
 3. Креатинин
 4. Клирење,
 5. Мочна киселина

Останати анализи

  • Тест за окултно крварење,
  • Хелико бактер пилори,
  • Дроги.

   

 

Работно време
Секој работен ден од 07:00 до 20:00 часот.

Патронажа
Секој четврток, а се закажува 2-3 денови предхоно, примероците се земаат во домот на пациентот, и тоа: за венска крв наутро на гладен стомак од 07:30 до 09.30 часот, а другите примероци преку целиот ден.
Резултатите се издаваат во просториите на биохемиска лабораторија истиот ден, додека пак хитните случаеви во зависност од анализата од 15 минути до 1 час по земањето на крвта.

Пунткови кои што работат во склоп на Биохемиската лабораторија работат секој ден од 07:00 до 14:00 часот и тоа во: с. Кривогаштани, с. Дебреште, с. РОпотово и амбуланта на Тутунски Комбинат.

Контролата на Биохемиоска лабораторија е секој дневна, а подлежи и на меѓународни контроли како што е контролата RIQAS од В. Британија чија контрола покажа висока точност на нашите резултати.

Методите се стандардни и се работат на автоматски анализатори кои даваат висок степен на точност, сигурност и веродостојност на добиените резултати.

Анализатори на кои се работи се: Data pro plus, Ghemwell. DS5, Фотометриски и спектрофотометри MEDONIC и ERMA, Mикроскопи, центрифуги, и во најскоро време и MINIVIDAS на кого ке се работат сите хормони и тумур маркери.

Работен тим: Високо стручен и едуциран тим кој се состои од Специјалист по Биохемиска Лабораторија, Дипломиран Инжинер по Хемија, Високо стручни лаборанти, лаборанти техничари и хигиеничар

© Copyright 2008-09 ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп. All Rights Reserved