Администрација

ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп кој има на располагање потенцијал од вкупно 242 вработен поделен е на повеќе делови и тоа:

  • Здравствени работници
  • Здравствени соработници
  • Административно тeхничка служба, која пак е поделена во:
  1. Општа служба
  2. Финансиска служба
  3. Техничка служба

Во Општа служба има 6 врабтени и тоа: 1 Пом. Директор за правни општи и кадровски работи, 1 Виш референт по кадровски работи, 1 Виш референ администратор, 1 Дактилограф, 1 Оператер на компјутер и 1 возач-курир.

Во Финсиска служба има 12 вработени и тоа: 1 Пом. Директор за економски работи, 1 Шеф на сметководтсво, 1 Самостоен стручен соработник, 1 Виш програмер по плата, 1 Виш програмер финаносв билансист-ликвидатор, 1 Благањик, 1 Референт по набавка и 5 Инкасатори.

Во техничка служба има 53 вработени.

Поставеноста на целата структура во ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп е оставена како на сликата.

Превземање на систематизацијата овде .RAR и овдe .PDF

 

© Copyright 2008-09 ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп. All Rights Reserved